Regulamin

2018-01-01

§ 1
Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem browin.pl jest prowadzony przez BROWIN Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą: ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000459418 i posiadającą nr NIP: PL 729-268-73-25 oraz nr Regon: 101003641.

adres pocztowy: ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź
adres poczty elektronicznej: salon@browin.pl
nr fax: + 48 42 23 23 295
numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 42 23 23 230; +48 42 23 23 231 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
BROWIN - BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pryncypalnej 129/141, 93-373 Łódź - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000459418, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 729-268-73-25, numer Regon: 101003641.
Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez BROWIN dostępny na stronie internetowej pod adresem browin.pl;
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z BROWIN niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;
Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których BROWIN skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym i przekaże zamówiony towar do dostarczenia Klientowi operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej;
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Salon - sklep firmowy prowadzony przez BROWIN znajdujący się w Łodzi, przy ul. Pryncypalnej 129/141;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone względem BROWIN za pośrednictwem Sklepu internetowego, poczty e-mail lub droga telefoniczną, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia;

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

3. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci
 • posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript i cookies:
  • Microsoft Edge, w wersji 40.0 lub wyższej
  • Google Chrome, w wersji 71.0 lub wyższej
  • Opera, w wersji 57.0 lub wyższej
  • Safari, wersji 12.0 lub wyższej
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. BROWIN zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

5. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 2. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;
 3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 6. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 2
Rejestracja i logowanie

1. BROWIN świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem browin.pl.

2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego bez rejestrowania Konta Klienta. Klient może składać zamówienia na towar znajdujący się w asortymencie Sklepu internetowego tylko po zarejestrowaniu Konta Klienta. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.browin.pl - zakładka „zarejestruj się” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

5. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zatwierdź”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez BROWIN wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

6. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

7. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie BROWIN za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: salon@browin.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy BROWIN wskazany w § 1 punkt 1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

8. BROWIN może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

 1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu;
 2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;
 3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;
 4. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

9. BROWIN może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 3
Składanie zamówień

1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową Sklepu internetowego www.browin.pl, ale także telefonicznie pod numerami +48 42 23 23 230, +48 42 23 23 231 lub drogą mailową wysyłając na adres mailowy: salon@browin.pl.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową są możliwe wyłącznie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Klient może złożyć zamówienie poprzez Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.

4. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

6. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego browin.pl należy się zalogować.

7. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Po naciśnięciu na przycisk „Przejdź do kasy”, Klient wybiera metodę płatności i metodę dostarczenia towaru oraz weryfikuje dane do wysyłki oraz dane do faktury oraz akceptuje Regulamin. Na tym etapie Klient może zweryfikować i lub zmienić dane do wysyłki oraz dane do faktury.

8. Naciśnięcie na przycisk „Zamów” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

9. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego browin.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

11. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamów”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.

12. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdź zakup”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

13. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie BROWIN oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

14. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez BROWIN wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od BROWIN z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a BROWIN. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z linkiem do niniejszego Regulaminu, linkiem do pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz linkiem do wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

15. Świadczenie przez BROWIN usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez BROWIN za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez BROWIN albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

16. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie do momentu nadania przez BROWIN przesyłki z towarem. Oświadczenie o anulowaniu zamówienia powinno zostać złożone droga mailową na adres: salon@browin.pl lub telefonicznie pod numerami +48 42 23 23 230, +48 42 23 23 231. Powyższe uprawnienie do anulowania umowy nie narusza ani nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, o którym mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.

17. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od BROWIN realizacja zamówienia nie będzie możliwa lub nie będzie możliwa w określonym w niniejszym Regulaminie terminie, BROWIN niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta droga mailową wraz z informacją o przysługujących Klientowi w związku z tym faktem prawach, w szczególności prawie odstąpienia od umowy.

18. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia płatnego z góry, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot dokonanej przedpłaty na wskazany rachunek bankowy.

19. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

§ 4
Ceny towarów

1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest dowód zakupu lub na życzenie Klienta faktura VAT. W celu wystawienia faktury VAT musi być wypełnione pole NIP w formularzu zamówienia.

3. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

4. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w Salonie obowiązują ceny towarów uwidocznione w Salonie.

7. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

8. W przypadku niektórych towarów, BROWIN zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez np. wyłączenie możliwości płatności za pobraniem lub przedpłatą.

§ 5
Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru

1. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony do miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:

 1. gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
 2. gotówką, kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub kartą kredytową (Visa, MasterCard) - przy odbiorze w Salonie;
 3. przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej.

2. Klient może łączyć wskazane w punkcie 1 powyżej formy płatności jedynie przy odbiorze w Salonie.

3. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę produktu oraz koszty dostarczenia towaru niezwłocznie po otrzymaniu od BROWIN wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.

5. Przesyłki wysyłane firmą kurierska są ubezpieczone.

6. Przed odebraniem przesyłki pocztowej od kuriera lub w punkcie pocztowym Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności pracownika punktu pocztowego lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z BROWIN w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie, jak również jej niekompletności.

§ 6
Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka towarów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest dokonywana po indywidualnym ustaleniu warunków z Klientem.

2. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Strefa Paczki Sp. z o.o., DPD Polska Sp. z o.o. lub Schenker Sp. z o.o. - na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, albo;
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
przy czym artykuły szklane wysyłane są jedynie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.

4. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.

5. Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określa obowiązujący w chwili złożenia zamówienia Cennik Wysyłek, zamieszczony na stronie www.browin.pl.

6. Czas realizacji zamówienia wynosi 4 dni robocze licząc od dnia:

 1. w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez BROWIN do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji;
 2. w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez BROWIN potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności;

7. W przypadku wybrania przez Klienta podczas składania zamówienia Salonu, jako miejsca dostarczenia zamówionego towaru, Klient zostanie powiadomiony przez BROWIN o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Salonie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) przesłanej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) zgodnie z danymi podany przez Klienta zamieszczonymi się w Koncie Klienta.

8. W celu odbioru zamówionego towaru w Salonie, Klient przedstawi BROWIN w miejscu odbioru towaru numer zamówienia, zamieszczony również w otrzymanych od BROWIN wiadomościach informujących o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Salonie, a także wskaże imię i nazwisko Klienta wskazane w Koncie Klienta.

9. Zamówiony towar, dostarczony do Salonu, pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta przez 7 dni roboczych, liczac od daty doręczenia Klientowi powiadomienia o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Salonie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail). Zamówiony towar może zostać odebrany przez Klienta w godzinach otwarcia Salonu.

10. W przypadku gdy odbiór zamówionego towaru przez Klienta nie będzie możliwy w terminie wskazanym w punkcie 9 powyżej, Klient i BROWIN mogą uzgodnić inny termin odbioru towaru.

11. W przypadku gdy Klient nie odbierze zamówionego towaru w Salonie w terminie określonym w punkcie 9 lub punkcie 10 powyżej, BROWIN ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży. BROWIN może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego towaru przez Klienta, określonego w punkcie 9 lub punkcie 10 powyżej.

12. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez BROWIN fakturą obejmującą przedmiot zamówienia oraz koszty wysyłki.

13. BROWIN nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7, 8 i 10 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której BROWIN wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części;
 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy informując BROWIN o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez:

 1. wysłanie pisma pocztą na adres: BROWIN Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź, z dopiskiem „Zwrot”;
 2. przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres salon@browin.pl;
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z wzoru nie jest jednak obowiązkowe.

4 .Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim BROWIN przyjął jego ofertę.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar BROWIN niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował BROWIN o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: BROWIN Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź, z dopiskiem „Zwrot”. Konsument może również zwrócić rzecz w Salonie BROWIN w godzinach jego otwarcia.

7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez BROWIN, BROWIN nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. W przypadku odstąpienia od umowy BROWIN niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez BROWIN oraz z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w punktach 10, 12 i 13 poniżej.

10. W przypadku zwrotu części towarów objętych zamówieniem – BROWIN zwraca Klientowi koszt dostawy zwracanego towaru w wysokości proporcjonalnej w jakiej znajduje się wartość zwracanego towaru w stosunku do wartości zamówienia.

11. Zwrot płatności zostanie dokonany przez BROWIN przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

12. BROWIN może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 8
Procedura rozpatrywania reklamacji

1. BROWIN jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. BROWIN ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta bezpośrednio w Salonie w godzinach jego otwarcia lub pismem przesłanym na adres: BROWIN Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź z dopiskiem „Reklamacja”.

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), ewentualnie nr telefonu na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację , datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć BROWIN dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego adresem www.browin.pl i stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt BROWIN dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w § 8 punkt 2 niniejszego Regulaminu.

6. Przy odsyłaniu reklamowanego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

7. BROWIN rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład:

 1. za pośrednictwem poczty na adres: BROWIN Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: salon@browin.pl telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: + 48 42 23 23 230 +48 42 23 23 231, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

9. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres email) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

10. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, BROWIN zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 2. https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;
 3. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 4. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a BROWIN, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a BROWIN:

 1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a BROWIN przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu;
 2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Łodzi: www.wiih.lodz.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr. Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej BROWIN Sp. z o.o. Sp.k. do kontaktu z Klientami: salon@browin.pl .

8. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. BROWIN wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§ 10
Dane osobowe i polityka prywatności

1. Dane osobowe Klientów są chronione przez BROWIN zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

2. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane przez BROWIN Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą: ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dl Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000459418, która jest administratorem danych osobowych. BROWIN nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na poniżej podane kontaktowe:

 • adres pocztowy: ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź
 • adres poczty elektronicznej: iodo@browin.pl
 • nr fax: + 48 42 23 23 295
 • numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 42 23 23 230; +48 42 23 23 231 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega BROWIN. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne. Podanie danych osobowych dla celu marketingowego jest dobrowolne.

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla określonego celu następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola.

5. BROWIN może przetwarzać dane osobowe Klienta w następujących celach:

 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z BROWIN (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust 1 lit b RODO);
 • realizacji umowy zawartej z BROWIN (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wywiązania się przez BROWIN z obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, lub gdy wprost nakazuje to przepis prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • spersonalizowanego marketingu bezpośredniego produktów i usług ofe¬rowanych przez BROWIN - wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody - (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6. Dane osobowe Klienta będą przekazywane innym odbiorcom, tj. podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej umowy, w szczególności takim jak: operatorzy pocztowi, spedytorzy, przewoźnicy, podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi prawne i windykacyjne. Zakres przekazywanych danych osobowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum. Ponadto, BROWIN może przekazywać dane osobowe Klienta innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, jak również może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Klienta.

7. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również organizacji międzynarodowych.

8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z BROWIN, a po jej wykonaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń (np. obsługa reklamacji) oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu przez Klienta dane osobowe będą przechowywane do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

9. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z BROWIN, a po jej wykonaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń (np. obsługa reklamacji) oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – dane osobowe Klienta będą przechowywane do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

10. W związku z przetwarzaniem przez BROWIN danych osobowych Klientowi przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania danych (podstawa prawna: art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych (podstawa prawna: art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 21 RODO).

Ponadto, w przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. W celu realizacji powyżej wskazanych praw, Klient powinien skontaktować się z BROWIN Sp. z o.o. Sp. z k. z siedzibą: ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iodo@browin.pl.

11. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

12. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

13. BROWIN wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

14. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Klienta, badanie ruchu Klientów w ramach Serwisu.

15. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta. Zgoda może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Serwisu.

16. Klient Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

17. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem: www.browin.pl/regulamin

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.browin.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

3. BROWIN honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.browin.pl oraz w siedzibie BROWIN. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

5. BROWIN zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.browin.pl o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.browin.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy BROWIN – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 punkt 7 niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

8. Załącznikami do Regulaminu są:

 1. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy - Załącznik nr 1;
 2. wzór formularza odstąpienia od umowy - Załącznik nr 2;
 3. wzór zgłoszenia reklamacyjnego - Załącznik nr 3.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2018 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.


...bo domowe jest lepsze!